PRESTIK 2014 GAZTE LANBIDEAREN AZOKA


Ekonomisten Euskal Elkargoak BasquePRO-ko gainerako Elkargo profesionalekin batera 2014ko Prestik Azokan parte hartzen du.


BILBO: Azaroak 25 eta 26, 10.30etatik 19.00etara Bilboko Euskalduna Jauregian.


PARTE HARTZERA GONBIDATZEN ZAITUGU


Anima zaitez eta etorri, stand eta hitzaldietan Bizkaian enplegurako sarbidea errazteko eta garapen profesionalerako antolatzen ari diren ekimenak ezagutu ahal izango dituzu.


Elkargoak hitzaldi hauetan parte hartzen du:


Zein trebetasun eskatzen dira, enplegua aurkitzeko orduan? Elkargo Profesionalen ikuspegia, azaroak 25, 16.00etatik 17.00etara.

Bertaratzea baieztatzea


Ekintzailetza: enplegua bilatzearen alternatiba, azaroak 26, 17.00etatik 18.00etara.

Bertaratzea baieztatzea


Zure prestakuntza akademikoa bukatu berri duzu, titulua jaso duzu eta orain, zure karrera profesionala garatu behar duzu, lana bilatzen hasi, eskaintzak analizatu… Orain arte, ikasten ikasi duzu, eta orain, egiten ikasteko garaia da. Horretarako, Elkargo Profesionalek graduatu berri diren pertsonei laguntza eskaintzen diete hauen lanbidean sartzeko enpresetan Praktikak eginez eta beharrezko konpetentziei buruz orientatuz.


Horregatik, BasquePRO Elkargo Profesionalen sareak, non Ekonomisten Euskal Elkargoak parte hartzen duen, Euskadiko profesionaltasuna osatzen duten KONPETENTZIAK ezagutzeko azterlan bat egin dugu. Honen helburua, Elkargokide den pertsona bakoitzari erreferentzia moduan laguntzea eta lan merkatuak eskatzen dituen konpetentzien eredu moduan ezagutaraztea da.


Ze konpetentziek definitzen dute profesionaltasuna?

Beharrezko baloreak, jarrerak, gaitasunak eta ezagutzak identifikatzean datza, erakundeen beharrei modu egokian erantzuna emateko.


Aipatutako azterlanetik ondorengo ondorioak ateratzen dira:

Baloreak: osotasuna, konfidentzialtasuna errespetatuz konfiantza transmititzea. Pertsonekiko, beraien lanarekiko eta denborarekiko errespetua. Hartutako erabakietan errespontsabilitatea izatea koherentzia erakutsiz.

Jarrerak: apaltasuna eta erreflexioa/ Errespontsabilitatea eta konpromisoa.

Gaitasunak: ahozko, idatzizko eta gorputzezko komunikazio efikaza eta efizientea. Denboraren, lanaren eta kostuen organizazio eta planifikazioa, bai gure buruarena eta bai taldekoarena.

Ezagutzak: lanpostuarenak.


Laburbilduz, XXI. mendeko profil profesionala honela definituko genuke: konfiantza transmititzen duen pertsona bat, konfidentzialtasuna, pertsonak, hauen lana eta denbora errespetatzen duena, arduratsua, koherentea eta ondorioak jasaten dituena hartutako erabakiengatik; ondo komunikatzen dakiena, efikaziaz eta efizienteki, eta bere buruaren eta taldearen lana organizatzen, lehenesten eta planifikatzen duena, era berean bere ezagutzak aplikatzen eta konpartitzen dituelarik.


Zuen bisitaren zain egongo gara Elkargoan, enpleguaren orientazio eta bilaketaren prozesuan parte hartzeko.FERIA DE EMPLEO JUVENIL: PRESTIK 2014

El Colegio Vasco de Economistas participa junto con el resto de Colegios Profesionales BasquePRO, en la Feria Prestik 2014.


BILBAO: 25 y 26 de noviembre, entre las 10:30 y las 19:00 horas en el Palacio Euskalduna de Bilbao.


TE INVITAMOS A PARTICIPAR


Anímate y acude, en los stand y en las conferencias, podrás conocer las diferentes iniciativas que se están desarrollando en Bizkaia para facilitar el acceso al empleo y desarrollo profesional.

El Colegio participa en las siguientes conferencias:


¿Qué habilidades se demandan para encontrar un empleo? Visión de los Colegios Profesionales, 25 de noviembre de 16 a 17 horas.

Confirmación de asistencia


Emprendimiento como alternativa a la búsqueda de empleo, 26 de noviembre de 17 a 18 horas.

Confirmación de asistencia


Acabas de terminar tu formación académica, has obtenido el título y ahora tienes que desarrollar tu carrera profesional, empezar a buscar empleo, analizar las ofertas… Hasta ahora has aprendido a aprender y ahora tienes que aprender a hacer. Para ello, los Colegios Profesionales apoyan a las personas recién tituladas para facilitar su acceso a la profesión a través Prácticas en empresas y Orientación sobre las competencias necesarias.


Por ello, la red de Colegios Profesionales BasquePRO, de la que forma parte el Colegio Vasco de Economistas, hemos realizado un estudio para conocer las COMPETENCIAS que componen la profesionalidad en Euskadi, con el objetivo de que sirva de referencia a cada persona colegiada y le permita ver el modelo de competencias que solicita el mercado laboral.


¿Qué Competencias definen la profesionalidad?

Se trata de identificar los valores, actitudes, habilidades y conocimientos necesarios para dar respuesta a las necesidades de las organizaciones.


Del citado estudio se extraen las siguientes conclusiones:

Valores: Integridad, transmitir confianza respetando la confidencialidad. Respeto a las personas, su trabajo y su tiempo. Responsabilidad mostrando coherencia en las decisiones tomadas.

Actitudes: Humildad y Reflexión/ Responsabilidad y compromiso.

Habilidades: Comunicación de forma oral, escrita y corporal eficaz y eficientemente. Organización, planificación del tiempo, el trabajo y los costes, tanto de uno mismo como del equipo.

Conocimientos:. Los propios del puesto.


En definitiva el perfil profesional del Siglo XXI lo definiríamos como: Una persona íntegra que transmite confianza respeta la confidencialidad, las personas, su trabajo y su tiempo, es responsable, coherente y consecuente con las decisiones tomadas; sabe comunicarse de forma eficaz y eficiente organizando, priorizando y planificando su tarea y la de su equipo, a la vez que aplica y comparte sus conocimientos.


Os esperamos en el Colegio para acompañaros en el proceso de Orientación y Búsqueda de empleo

No hay comentarios:

Publicar un comentario